Revenire la pagina precedentă

 

 

Actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sau de agent împuternicit al operatorului

 

Documentaţie prevăzută de art. 13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 

Solicitanţi persoane fizice

cerere prin care solicitantul îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, dacă este cazul, codul fiscal/codul unic de înregistrare, locul principalului punct de desfăşurare a activităţii, etc.;

certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliţie;

atributele de identificare şi certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhivă desemnat, în cazul în care această atribuţie nu va fi îndeplinită de însăşi persoana fizică solicitantă.

Observaţie: în plus este necesară prezentarea autorizaţiei necesară pentru exercitarea comerţului, eliberată potrivit Legii nr. 300/2004.

 

Solicitanţi persoane juridice

cerere, semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhivă şi a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naţionalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal/codul unic de înregistrare etc.;

copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv menţionarea actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României, în cazul reprezentanţelor persoanelor juridice străine;

certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivă şi pentru orice altă persoană fizică împuternicită să reprezinte persoana juridică în mod legal.

 

Observaţie: documentaţia necesară autorizării va cuprinde copia certificată a actului constitutiv ori a autorizaţiei necesară exercitării comerţului în cazul persoanelor fizice, eliberată potrivit Legii nr. 300/2004, şi pentru persoanele fizice şi juridice care urmează a fi mandatate ca agenţi de către solicitant; de asemenea, documentaţia va cuprinde certificatele de cazier judiciar ale agenţilor persoane fizice, precum şi ale persoanelor fizice care pot reprezenta persoana juridică viitor agent autorizat, potrivit actelor constitutive.

 

Potrivit art.14 din Ordonanţă, persoanele fizice sau cele juridice vor ataşa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natură există obligaţia obţinerii unei astfel de aprobări.

 

 

Documentaţia necesară autorizării – potrivit Instrucţiunilor ministrului justiţiei nr. 3128/C/2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă

 

1. Contractele care atestă existenţa raporturilor juridice dintre operator şi persoanele ce vor avea calitatea de agent împuternicit, dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea de înscriere a avizelor prin mandatarea în acest sens a unor persoane fizice sau juridice;

2. Ultima situaţie financiara anuală, vizată de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care să evidenţieze îndeplinirea de către solicitant şi viitorii agenţi împuterniciţi a tuturor obligaţiilor de plată exigibile faţă de terţi;

3. Certificatul de cazier fiscal eliberat de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (administraţiile finanţelor publice) pentru solicitant şi viitorii agenţi împuterniciţi;

4. Certificatul fiscal eliberat de direcţia generală a finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti (administraţiile finanţelor publice), care să evidenţieze îndeplinirea de către solicitant şi viitorii agenţi a tuturor obligaţiilor de plată către bugetul consolidat, inclusiv pentru contribuţiile de asigurări sociale, asigurări de sănătate, fondul de şomaj;

5. Certificat eliberat de direcţiile de impozite şi taxe locale care să ateste că solicitantul şi viitorii agenţi nu figurează în evidenţe cu debite la bugetul local;

6. Documente eliberate ori certificate de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte că solicitantul şi persoanele pe care le va mandata să efectueze înscrieri direct în arhivă dispun de personalul strict necesar activităţii de operare a arhivei (cel puţin 2 salariaţi, la fiecare birou de înscriere în arhivă, dintre care unul cu studii superioare în domeniul juridic, angajat de către solicitant ori agent de cel puţin un an pe o funcţie de specialitate juridică în raport cu data depunerii cererii de autorizare);

7. Documente din care să rezulte ca solicitantul şi viitorii agenţi au în proprietate echipamentul tehnic minim necesar desfăşurării activităţii de operator de arhivă: cel puţin două calculatoare conectate la Internet, cel puţin o imprimantă compatibilă cu calculatoarele din dotare, telefon şi fax, la toate birourile teritoriale (spre ex., factură fiscală şi documente de plată aferente);

8. Dovada existenţei în proprietatea sau în folosinţa solicitantului şi a viitorilor agenţi a unor sedii corespunzătoare, în care se va desfăşura activitatea de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie, iar în cazul celor situate în clădiri cu mai multe apartamente, faptul că sediile nu au, în fapt, destinaţia de locuinţa (dovadă eliberată de asociaţia de proprietari a imobilului respectiv). 

Atât birourile teritoriale proprii, cât şi cele deschise prin împuternicirea unor agenţi trebuie înscrise în registrele de înmatriculare corespunzătoare, ca sedii principale ori secundare.

Dovada existenţei în proprietate a imobilului se va face prin prezentarea actului juridic sau jurisdicţional translativ sau declarativ de proprietate, însoţit, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, de un extras eliberat de biroul de carte funciară în raza căruia este situat imobilul. În lipsa întabulării se va prezenta un certificat de rol fiscal eliberat de direcţiile de impozite şi taxe locale. 

Dacă solicitantul deţine imobilul cu titlu precar, în calitate de locatar, se va prezenta actul juridic prin care a dobândit dreptul de folosinţă asupra imobilului respectiv.

Contractele de locaţiune neînregistrate la organele fiscale teritoriale nu se vor lua în considerare (sau orice alte contracte pentru care, potrivit dispoziţiilor legale, exista obligaţia înregistrării la organele fiscale, în vederea impozitării veniturilor).

9. Dovada subscrierii unei poliţe de asigurare sau a garanţiei oferite pentru răspundere profesională, superioară nivelului minim obligatoriu prevăzut de art. 20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa prevede că operatorii sunt obligaţi să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de garanţie în raport cu formularele de avize de garanţie (asigurătorul va trebui să  acorde despăgubiri pentru daunele produse de operator/agenţi cu ocazia  stabilirii identităţii solicitanţilor, verificării calităţii de persoană interesată, înscrierii/introducerii informaţiilor din formularele de avize de garanţie în sistemul de administrare a informaţiei al arhivei).

Indemnizaţia de asigurare, respectiv scrisoarea de garanţie bancară va reprezenta cel puţin echivalentul în lei al sumei de 5001 de euro pentru fiecare tranşă de 50 de operaţiuni de înscriere, ce vor fi efectuate de operator şi agenţii acestuia.

10. Declaraţie pe propria răspundere în sensul că pentru fiecare birou teritorial pe care se angajează să îl deschidă (inclusiv pentru birourile de înscriere în arhivă deschise prin împuternicirea agenţilor) solicitantul deţine, cel puţin pentru conducătorul biroului teritorial respectiv (persoana însărcinată să coordoneze activitatea în cadrul acelui birou de înscriere în arhivă), semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat (ulterior, la cererea Autorităţii de Supraveghere, va trebui să transmită documente de test semnate electronic);

11. Documente de plată corespunzătoare din care să rezulte că solicitantul şi agenţii săi deţin pentru viitoarele birouri teritoriale unităţi suplimentare de stocare de date pe mediu optic sau magnetic ori solicitantul dispune de o soluţie de stocare în reţea amplasata la sediul central al acestuia;

12. Dovada achitării taxelor prevăzute de art. 23 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2900 pentru obţinerea autorizaţiei de operator de arhivă şi pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Ordinul comun al ministrului justiţiei nr. 766/C/2002 şi ministrului finanţelor publice nr. 552/2002 privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 taxele de autorizare se datorează anticipat.

 Aceste sume se vor plăti prin ordin de plată distinct în contul 20.16.01.03. – „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”, deschis pe seama bugetului de stat (de la data de 1.01.2003 sumele încasate cu titlu de taxe de înscriere în Arhiva Electronică se fac venit la bugetul de stat) la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică în raza cărora îşi are domiciliul fiscal solicitantul autorizaţiei de operator (pentru municipiul Bucureşti, împărţit în mai multe sectoare taxele se vor plăti la trezoreria sectorului în raza căruia solicitanţii îşi au domiciliul fiscal, în contul nominalizat).

Pe ordinul de plată prin care se achită taxele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 pentru obţinerea autorizaţiei de operator şi pentru împuternicirea agenţilor, va fi evidenţiată natura plăţii prin înscrierea la rubrica „Reprezentând plăţi” a unei menţiuni, precum „Taxe autorizare operatori de arhivă/agenţi împuterniciţi”.

La rubrica „Către beneficiar” se va completa denumirea trezoreriei locale (în raza căreia îşi are sediul fiscal solicitantul); contul trezoreriei din BNR (contul va fi comunicat de trezoreria respectivă), la care se adaugă codul fiscal al solicitantului.

Pe verso, ordinul de plată va cuprinde următoarele menţiuni: la rubrica „Obligaţii de plată” se va menţiona denumirea contului 20.16.01.03. - „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”; la rubrica „Cod cont” se va înscrie contul 20.16.01.03.

13. O descriere cât mai completă (însoţită de acte doveditoare) a activităţilor desfăşurate de solicitant până la momentul depunerii cererii de autorizare ca operator al arhivei, incluzând şi consideraţii privind notorietatea de care se bucură pe plan naţional (atestată, spre exemplu, de menţionarea sa în sondaje, cercetări realizate de instituţii specializate).  

 

Observaţii:

Documentele de la pct. 3, 4, 5, 6, precum şi extrasele de carte funciară, certificatele de rol fiscal, certificatele de cazier judiciar şi dovezile eliberate de asociaţiile de proprietari se vor depune în original.

Întrucât anumite documente din cele menţionate anterior au prevăzut un termen de valabilitate, cele cu o durată de valabilitate mai mică de 30 de zile vor fi luate în considerare dacă între data eliberării şi data depunerii la Registratura Ministerului Justiţiei ori la oficiul poştal prin scrisoare recomandată nu au trecut mai mult de 30 de zile.     

Restul documentelor se vor depune sub formă de copii lizibile, certificate de solicitant.

Documentaţia va fi structurată corespunzător fiecărui birou teritorial şi se va depune la Registratura Generală a Ministerului Justiţiei din str. Apollodor nr. 17, sector 5, Bucureşti ori se va transmite prin poştă pe aceeaşi adresă.

 

Revenire la pagina precedentă