LEGE   Nr. 32 din  1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare

 

 

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 martie 2006

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege are drept scop stabilirea conditiilor si a cadrului general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. agent – persoana juridica sau organizatie fara personalitate juridica, numita si autorizata în conditiile Capitolului IV din prezenta lege sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare apartinând aceleiasi emisiuni;

2. arhiva – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

3. autoritate competenta – Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu atributii de reglementare, supraveghere si control a emitentilor si a emisiunilor de obligatiuni ipotecare potrivit prevederilor prezentei legi;

4. credit ipotecar – orice împrumut acordat în conditiile Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare;

5. credit ipotecar comercial – credit ipotecar pentru investitii imobiliare prin care se finanteaza investitii imobiliare cu alta destinatie decât locativa;

6. credit ipotecar eligibil – credit ipotecar care îndeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art.5 din prezenta lege pentru a fi inclus în portofoliul de credite ipotecare pe baza caruia urmeaza a se realiza o emisiune de obligatiuni ipotecare;

7. credit ipotecar performant – credit ipotecar eligibil, afectat unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, care îndeplineste caracteristicile de performanta anuntate în prospectul de emisiune;

8. credit ipotecar rezidential – credit ipotecar pentru investitii imobiliare, prin care se finanteaza investitii imobiliare cu destinatie locativa;

9. drepturi accesorii – totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantei ipotecare, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgând din politele de asigurare încheiate de beneficiarul împrumutului;

10. emitent – banca sau banca de credit ipotecar, persoana juridica româna care a acordat sau a preluat prin cesiune credite ipotecare si care a emis, emite sau intentioneaza sa emita obligatiuni ipotecare;

11. investitor – orice persoana care detine obligatiuni ipotecare în cont propriu;

12. investitor calificat – entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc si randament ale obligatiunilor ipotecare, definita conform art.2 alin.(1) pct.15 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. obligatiuni ipotecare – valori mobiliare în forma dematerializata, emise în baza unui prospect aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si sub supravegherea acesteia, în vederea refinantarii activitatii emitentului de acordare de credite ipotecare, în baza unui portofoliu de credite ipotecare asupra caruia investitorii dobândesc o garantie de prim rang si un drept de preferinta în raport cu orice alt creditor al emitentului;

14. persoana afiliata – persoana fizica sau juridica care, conform art. 2 alin.(1) pct. 23 din Legea nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este prezumata a actiona concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;

15. oferta publica de obligatiuni ipotecare - comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre obligatiunile ipotecare oferite, astfel încât sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor obligatiuni ipotecare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si în situatia plasamentului de obligatiuni ipotecare prin intermediari financiari;

16. oferta adresata investitorilor calificati – vânzarea în integralitate a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare catre investitori calificati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor de aplicare a prezentei legi;

17. portofoliu de credite ipotecare sau portofoliu – totalitatea drepturilor de creanta si a drepturilor accesorii cu care emitentul garanteaza îndeplinirea obligatiilor asumate printr-o emisiune de obligatiuni ipotecare determinata;

18. prospect de emisiune sau prospect – prospectul de oferta publica de vânzare de obligatiuni ipotecare, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor emise în aplicarea acestora;

19. valoare nominala – suma principala a creditului ori, în cazul garantiilor, suma maxima pentru care au fost constituite;

20. valoarea creditului ipotecar – suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a unui credit;

21. valoarea portofoliului – suma valorilor creditelor ipotecare din portofoliu;

22. valoarea de referinta – valoarea stabilita de catre un evaluator autorizat potrivit legii.

Art. 3. – (1) Sintagma „obligatiuni ipotecare” se foloseste exclusiv pentru a desemna valori mobiliare emise în conditiile prezentei legi.

2) Valorile mobiliare care nu întrunesc caracteristicile prevazute la art. 2 pct. 13 nu beneficiaza de regimul juridic consacrat prin prezenta lege si nu pot fi denumite „obligatiuni ipotecare”.

 

Capitolul II

Structurarea portofoliilor

Art. 4. – (1) Pentru a fi afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni, creditele ipotecare se grupeaza în portofolii, cu conditia respectarii, în mod cumulativ, pe toata durata emisiunii, a urmatoarelor principii:

a) fiecare credit ipotecar din portofoliu sa fi fost acordat în conformitate cu normele legale în vigoare la acea data;

b) creditele ipotecare sa fi fost acordate în scopul efectuarii de investitii imobiliare pe teritoriul României sau pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;

c) uniformizarea portofoliului astfel încât sa includa un singur tip de credite ipotecare din punct de vedere al destinatiei investitiei imobiliare;

d) media ponderata a scadentei creditelor ipotecare din portofoliul afectat emisiunii sa fie mai mare decât scadenta obligatiunilor ipotecare ce urmeaza a fi emise pe baza acestora; media ponderata a scadentelor se calculeaza ca medie ponderata a duratei ramase a creditelor din portofoliul afectat, ponderata cu valoarea nominala a creditului la momentul lansarii emisiunii;

e) valoarea actualizata a creantelor afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni sa fie cel putin egala cu valoarea actualizata a obligatiilor de plata ale emitentului fata de detinatorii de obligatiuni din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv;

f) valoarea totala a creditelor ipotecare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fara constructii si a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în constructie sa nu depaseasca 20% din valoarea portofoliului;

g) întrunirea criteriilor generale de eligibilitate prevazute de lege si a caracteristicilor de performanta anuntate în prospectul de emisiune.

(2) Prospectul de emisiune trebuie sa includa informatii privind respectarea fiecaruia dintre principiile prevazute la alin. (1).

Art. 5. – (1) Criteriile generale de eligibilitate a creditelor ipotecare pentru garantarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare sunt:

a) valoarea nominala a unui credit ipotecar sa nu depaseasca 80% din valoarea de referinta a imobilului constituit în garantie, în cazul unui credit ipotecar rezidential si 70% din valoarea de referinta a imobilului constituit în garantie, în cazul unui credit ipotecar comercial;

b) suma creditului ipotecar sa fi fost pusa la dispozitia beneficiarului în integralitate;

c) valoarea creditelor ipotecare acordate unui singur beneficiar, prin ea însasi sau prin aditionare cu valoarea creditelor ipotecare acordate unor persoane afiliate acestuia, sa nu depaseasca 10% din valoarea portofoliului;

d) drepturile de creanta conferite de creditul ipotecar sa nu constituie obiectul unei garantii reale;

e) creditul sa nu înregistreze întârziere la plata la momentul includerii în portofoliu si, ulterior, pentru a putea fi mentinut în portofoliul de credite ipotecare sa nu aiba întârziere mai mare de 61 de zile la efectuarea serviciului datoriei;

f) imobilul constituit în garantie sa fi fost asigurat contra riscurilor pentru o suma egala cu valoarea de referinta a imobilului stabilita la data încheierii contractului de ipoteca;

g) drepturile reale constituite pentru garantarea rambursarii creditului sa fie de prim rang.

(2) Emitentii pot stabili, prin norme interne, criterii de eligibilitate suplimentare care se fac publice prin prospectul de emisiune.

Art. 6. – În cazul în care, pe perioada derularii unei emisiuni, unele dintre creditele ipotecare din portofoliu nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate, devin neperformante în întelesul prezentei legi sau determina scaderea mediei ponderate a scadentelor creditelor ipotecare din portofoliu, a sumei valorilor acestora ori a sumei dobânzilor aferente sub limita prevazuta de lege, portofoliul se suplimenteaza în mod corespunzator cu credite ipotecare eligibile si, în conformitate cu art. 7, cu active noi, cu respectarea principiilor, conditiilor si a formalitatilor prevazute de lege si de prospectul de emisiune pentru constituirea acestuia.

Art. 7. – (1) Emitentul poate suplimenta portofoliul si substitui creditele ipotecare aflate în situatia prevazuta la art. 6 cu active care prezinta un grad de risc cel mult egal cu cel al creditelor ipotecare din portofoliu, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

a) o asemenea posibilitate a fost prevazuta în mod expres în prospectul de emisiune;

b) emitentul nu dispune de credite ipotecare care sa poata fi incluse în portofoliu, cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) ;

c) activele respective nu fac obiectul unei garantii reale.

(2) Categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului si substituirea de credite ipotecare din portofoliu, conditiile si procentele în care fiecare categorie de active poate substitui credite ipotecare dintr-un portofoliu se stabilesc prin norme ale Bancii Nationale a României.

(3) Limita maxima generala în care este permisa suplimentarea portofoliului si substituirea creditelor portofoliului si substituirea creditelor ipotecare din portofoliu cu active nu poate depasi 20% din valoarea portofoliului.

Art. 8. – Prevederile art. 167 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nu se aplica obligatiunilor ipotecare emise în temeiul prezentei legi.

Art. 9. – Sumele rezultate din emisiunea de obligatiuni ipotecare nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Capitolul III

Registrul de evidenta interna

Art. 10. – (1) Emitentii au obligatia ca, pentru fiecare emisiune de obligatiuni ipotecare în parte, sa tina un registru de evidenta interna în care sa reflecte structura si dinamica portofoliului. Registrul de evidenta interna contine în mod obligatoriu urmatoarele informatii cu privire la fiecare credit ipotecar din portofoliu:

1. date de identificare a contractului de credit ipotecar, cu specificarea categoriei din care face parte din punct de vedere al destinatiei investitiei imobiliare;

2. date de identificare a beneficiarului;

3. date de identificare a imobilului asupra caruia s-a constituit garantia pentru rambursarea creditului ipotecar, cu mentionarea numarului de carte funciara;

4. valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imobilului prevazut la pct. 3, calculata la momentul încheierii contractului de ipoteca;

5. orice alta garantie constituita pentru rambursarea creditului, cu specificarea valorii nominale a acesteia.

(2) Registrul de evidenta interna cuprinde o sectiune destinata înscrierilor referitoare la activele incluse în portofoliu, potrivit prevederilor art. 7.

(3) Registrul de evidenta interna se completeaza de catre emitent cu ocazia fiecarei modificari ori completari a datelor cuprinse în înscrierile initiale. Lunar, emitentul pune la dispozitia agentului o copie a registrului de evidenta interna, purtând semnatura reprezentantului sau legal, precum si o informare scrisa cu privire la structura portofoliului, suma obligatiilor patrimoniale ale emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva, valoarea creditelor ipotecare si a activelor incluse în portofoliu potrivit prevederilor art. 6 si 7, valoarea creditelor ipotecare prevazute la art. 6, indiferent daca au fost sau nu eliminate din portofoliu, valoarea drepturilor accesorii cu care emitentul garanteaza, precum si documentatia sintetica pe baza careia s-au determinat valorile respective.

(4) Registrul de evidenta interna al emitentului este supus controlului Bancii Nationale a României.

(5) Banca Nationala a României poate elabora norme privind continutul, pastrarea si completarea registrului de evidenta interna.

 

Capitolul IV

Agentul

Art. 11. – (1) Emitentul, pentru a putea proceda la o emisiune de obligatiuni ipotecare, are obligatia sa numeasca un agent autorizat sa verifice corecta tinere a registrului de evidenta interna de catre emitent, sa înscrie la arhiva garantiile mobiliare asupra portofoliului, precum si orice modificari ulterioare referitoare la acestea si sa-i reprezinte pe detinatorii de obligatiuni ipotecare.

(2) Agentul numit de catre emitent nu poate fi o persoana afiliata acestuia si nici auditorul financiar al emitentului.

Art. 12. – (1) Agentul este ales de catre emitent din rândul agentilor autorizati de catre Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si numit prin prospectul de emisiune.

(2) Mandatul agentului este confirmat de catre investitori prin subscrierea emisiunii de obligatiuni ipotecare si înceteaza la momentul platii integrale a obligatiilor asumate de catre emitent fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din respectiva emisiune.

(3) În conditiile prevazute la alin. (1) si (2), emitentul poate sa numeasca si un agent supleant.

Art. 13. – (1) Serviciile de agent se presteaza de catre:

a) persoane juridice auditori financiari, înregistrati în Registrul auditorilor financiari;

b) institutii de credit;

c) societati de servicii de investitii financiare pentru care activitatea de agent reprezinta serviciu conex în temeiul prezentei legi;

d) cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de avocati, în conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) birouri notariale organizate în conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În vederea autorizarii ca agent, Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare evalueaza solicitantul din punct de vedere al competentei, capacitatii, experientei, reputatiei si integritatii cerute pentru îndeplinirea serviciilor de agent în conditii de siguranta pentru investitori, examineaza circumstantele si informatiile disponibile privind activitatea acestuia si decid prin ordin comun autorizarea, daca acesta corespunde cerintelor prevazute în prezenta lege si în normele de aplicare a acesteia.

(3) Persoana juridica ori organizatia fara personalitate juridica autorizata ca agent desemneaza o persoana fizica în calitate de reprezentant permanent pentru îndeplinirea mandatului de agent. Aceasta persoana raspunde în nume propriu pentru obligatiile decurgând din îndeplinirea serviciilor de agent, fara însa a înlatura ori diminua raspunderea persoanei juridice ori a organizatiei fara personalitate juridica pe care o reprezinta, si trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba studii juridice sau economice;

b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani în domeniul sau de activitate;

c) sa aiba o buna reputatie;

d) sa nu fi fost condamnata sau sa nu se fi pus în miscare actiunea penala împotriva acesteia pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, ori pentru alte infractiuni prevazute de legea speciala de organizare a profesiei.

e) sa nu fi fost sanctionat în ultimii 3 ani de autoritatea de reglementare a activitatii pe care o desfasoara.

Art. 14. – (1) Obligatiile si raspunderea agentului fata de detinatorii de obligatiuni sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

(2) Agentul nu poate delega îndeplinirea atributiilor specifice si nu poate transmite dreptul de reprezentare a detinatorilor de obligatiuni ipotecare decât la încetarea mandatului înainte de termen.

(3) Contractul încheiat între emitent si agent se ataseaza prospectului de emisiune.

Art. 15. – (1) Agentul are urmatoarele atributii principale:

a) sa verifice respectarea de catre emitent a cerintelor legii si ale prospectului de emisiune referitoare la portofoliile de credite ipotecare la data confirmarii mandatului si, lunar, pe toata durata acestuia;

b) sa încheie, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, în emisiunea de obligatiuni ipotecare respectiva, un contract de garantie asupra creditelor ipotecare si a activelor incluse în portofoliu potrivit prevederilor art.7, în forma atasata prospectului, si sa înscrie la arhiva, în numele agentului, dar pe seama emisiunii, avizul de garantie corespunzator;

c) sa înscrie la arhiva, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, în emisiunea de obligatiuni ipotecare respectiva, toate modificarile si completarile aduse garantiei prevazute la lit. b), astfel încât arhiva sa reflecte cu acuratete registrul de evidenta interna;

d) sa notifice, în scris, emitentul, Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu privire la constatarea încalcarii de catre emitent a unei obligatii ce îi incumba fata de investitori, conform prezentei legi, si prospectului, daca aceasta încalcare nu este remediata în termen de 10 zile de la data constatarii;

e) sa convoace adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, în cazul în care constata o încalcare de catre emitent a obligatiilor ce îi revin fata de acestia, conform prezentei legi si prospectului de emisiune, daca aceasta încalcare nu este remediata în termen de 30 de zile de la data constatarii;

f) sa informeze Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare despre convocarea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, pentru motivul prevazut la lit. e);

g) sa faca publicitatea hotarârilor luate de adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare în Monitorul Oficial al României, precum si într-un ziar de circulatie nationala si sa le puna în executare;

h) sa îi reprezinte pe detinatorii de obligatiuni ipotecare în fata emitentului, a autoritatilor publice si a oricarei terte persoane, în limitele stabilite de adunarea generala a acestora, sa exercite, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, drepturile acestora decurgând din detinerea de obligatiuni ipotecare, cu exceptia dreptului de vot.

(2) Atributiile de verificare si control prevazute în prezenta lege se realizeaza exclusiv pe baza documentatiei sintetice întocmita de catre emitent pe proprie raspundere. La cerere, emitentul este obligat sa furnizeze agentului clarificari si declaratii scrise ori documente primare pentru stabilirea gradului de conformare a acestuia cu obligatiile ce îi revin fata de detinatorii de obligatiuni din emisiunea respectiva.

(3) În urma verificarii documentatiei sintetice prevazute la alin. (2), agentul emite un certificat privind regularitatea îndeplinirii cerintelor legale si ale prospectului de emisiune referitoare la structurarea portofoliului de credite ipotecare. Certificatul însoteste în mod obligatoriu prospectul de emisiune.

Art. 16. – (1) Agentul îsi va exercita atributiile cu aceeasi prudenta si diligenta cu care ar fi actionat pentru gestionarea propriilor interese.

(2) În legatura cu îndeplinirea atributiilor prevazute în prezenta lege, agentului i se aplica în mod corespunzator prevederile art. 49-53 ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata sau, dupa caz, ale Titlului VII din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Agentul este raspunzator, în solidar cu emitentul si, dupa caz, cu societatea de servicii de investitii financiare care a intermediat vânzarea si/sau cu auditorul financiar al emitentului, fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare pe care îi reprezinta pentru daunele cauzate ca urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a atributiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) – c).

(4) Agentul este raspunzator în exclusivitate pentru îndeplinirea necorespunzatoare a tuturor celorlalte atributii ce îi revin potrivit legii ori prospectului de emisiune. De asemenea, agentul raspunde pentru toate daunele cauzate în mod direct emitentului si/sau detinatorilor de obligatiuni ca urmare a:

a) refuzului nejustificat de a pune în executare o hotarâre a adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni;

b) renuntarii la mandat, altfel decât pentru motive de necorespundere pentru exercitarea atributiilor de agent potrivit prevederilor prezentei legi;

c) omisiunii de a anunta emitentul si detinatorii de obligatiuni ipotecare cu privire la aparitia unui motiv de necorespundere pentru exercitarea atributiilor specifice de catre agent ori de catre reprezentantul permanent al acestuia;

d) omisiunii de a convoca adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni pentru numirea unui nou agent, acolo unde este cazul, de a colabora cu agentul supleant ori cu noul agent numit pentru predarea-preluarea mandatului, ori de a asigura continuitatea serviciilor de agent pâna la intrarea în functie a agentului supleant ori a noului agent.

 

Capitolul V

Emisiunea de obligatiuni ipotecare

Art. 17. – (1) Obligatiunile ipotecare pot fi oferite spre subscriere prin oferta publica, în baza unui prospect aprobat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

(2) Oferta publica de obligatiuni ipotecare se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor emise în aplicarea acestora.

Art. 18. – (1) În scopul evaluarii succesului unei oferte publice de obligatiuni ipotecare sunt permise activitati de solicitare a intentiei de investitie, cu conditia difuzarii unui prospect preliminar aprobat în conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Prospectul preliminar si raspunsul la solicitarea intentiei de investitie exprimata prin acesta nu produc efecte juridice între parti.

(3) Ulterior aprobarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a prospectului preliminar, emitentul poate contacta potentialii investitori si poate sa prezinte acestora informatii privind activitatea sa, precum si emisiunea pe care intentioneaza sa o lanseze.

Art. 19. – Oferta publica de vânzare de obligatiuni ipotecare se realizeaza printr-un intermediar autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20. – (1) Continutul minim al prospectului de emisiune include, pe lânga informatiile prevazute în legislatia pietei de capital, urmatoarele categorii de informatii:

a) date privind emitentul si activitatea acestuia, inclusiv situatiile financiare pentru ultimul exercitiu financiar sau ultimele raportari contabile, în forma stabilita de Banca Nationala a României si aprobata de catre Ministerul Finantelor Publice, conform art. 62 din Legea nr. 58/1998, republicata;

b) caracteristicile împrumutului obligatar, respectiv: valoarea totala a emisiunii si numarul de obligatiuni emise, valoarea nominala si pretul de emisiune, pretul de vânzare, comisioanele de intermediere platite societatilor de servicii de investitii financiare; valoarea estimativa a costurilor de emisiune, perioada de derulare a ofertei publice, piata reglementata/sistemul alternativ pe care se intentioneaza tranzactionarea obligatiunilor, scadenta, dobânda, metoda de calcul al cuantumului dobânzii si intervale de plata, programul de rambursare a obligatiunilor, optiunea de rascumparare, modalitatea de plata a obligatiunilor subscrise si de alocare a obligatiunilor în situatia de suprasubscriere; în cazul emisiunilor de obligatiuni care nu confera detinatorilor drepturi egale, informatiile privitoare la acestea se prezinta distinct, pentru fiecare clasa de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva;

c) caracteristicile portofoliului de credite ipotecare afectat emisiunii, inclusiv valoarea creditelor din portofoliu si valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru rambursarea creditelor ipotecare la momentul încheierii contractului de garantie raportate la valoarea nominala a emisiunii, precum si gradul de acoperire a obligatiei de plata a dobânzii, dispersia creditelor ipotecare din punct de vedere geografic, scadenta, dobânda, metoda de calcul al cuantumului dobânzii si intervale de plata, conditiile de plata anticipata;

d) posibilitatea redimensionarii corespunzatoare a portofoliului în caz de subsubscriere si pastrarea ori, dupa caz, modificarea caracteristicilor acestuia;

e) date privind auditorul financiar;

f) date privind agentul, inclusiv comisionul aferent.

(2) Informatiile cuprinse în prospectul de emisiune se certifica de catre auditorul financiar al emitentului.

(3) Continutul prospectului, forma de prezentare si documentele care trebuie sa-l însoteasca în vederea autorizarii sunt prevazute în legislatia specifica a pietei de capital.

Art. 21. – Rezultatele ofertei se transmit catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre institutiile pietei, daca este cazul, în conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 22. – Emitentii pot dobândi obligatiuni ipotecare din propria emisiune fara drept de vot în adunarile detinatorilor de obligatiuni ipotecare în baza obligatiunilor astfel dobândite.

 

Capitolul VI

Drepturile detinatorilor de obligatiuni ipotecare

Art. 23. – (1) Fiecare emisiune de obligatiuni este garantata cu portofoliul de credite ipotecare descris în registrul de evidenta interna. În baza garantiei constituite, detinatorii de obligatiuni ipotecare dobândesc dreptul de a-si satisface creantele împotriva emitentului, prin valorificarea portofoliului cu prioritate în raport cu orice alt creditor, indiferent de natura creantei acestuia sau de garantia reala ori privilegiul, legal sau conventional, constituit în favoarea acestuia asupra portofoliului sau asupra oricarei componente a portofoliului, daca dreptul de garantie reala sau privilegiul nu a fost înscris la arhiva anterior înscrierii drepturilor detinatorilor de obligatiuni.

(2) Înscrierea în registrul de evidenta interna a unui credit ipotecar sau a unui activ inclus în portofoliu, potrivit prevederilor art.7, are ca efect evidentierea si tratarea distincta a acestuia în contabilitatea emitentului, conform dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Cesiunea creantelor aferente creditelor ipotecare ori a activelor înscrise în registrul de evidenta interna, precum si constituirea de sarcini sau garantii asupra acestora în favoarea unor terti, fata de emisiunea de obligatiuni ipotecare pe care o garanteaza, fara ca acest drept sa fi fost rezervat în mod expres prin prospectul de emisiune, iar publicitatea garantiei sa fi fost efectuata potrivit dispozitiilor alin.(4), se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

(4) Garantia mobiliara asupra portofoliului afectat emisiunii se constituie si se înscrie la arhiva pe numele agentului numit de emitent si pe contul emisiunii pâna la data lansarii prospectului. Contractul de garantie mobiliara ca instrumentum se semneaza între agent si emitent, în conditiile art. 15 alin. (1) lit. b), cu ajustarea corespunzatoare a obiectului în cazul prevazut la art. 20 alin. (1) lit. d) si, ulterior, pe durata perioadei de garantie, si cu efectuarea înscrierilor corespunzatoare la arhiva, pentru a reflecta dinamica portofoliului.

(5) Înscrierea la arhiva a dreptului de garantie reala mobiliara asupra creantei ipotecare din portofoliu se face pe formulare speciale pentru a putea descrie ipoteca aferenta acestora, prin mentionarea principalelor date de identificare a imobilului pe care îl greveaza: localitatea în care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul corpului de proprietate, numarul cadastral si numarul de parcela, dupa caz, precum si eventuale alte garantii reale constituite în vederea garantarii respectivei creante ipotecare. Programul bazei de date a arhivei se modifica astfel încât, la cerere, sa se poata determina si elibera un certificat, indicând daca dreptul de ipoteca asupra unui imobil a fost constituit în garantie odata cu creanta pe care o garanteaza, precum si beneficiarul curent al acestui drept.

(6) Constituirea în garantie a dreptului de ipoteca asupra unui imobil, odata cu creanta pe care o garanteaza, nu este supusa formalitatilor de publicitate în cartea funciara a imobilului. Radierea ipotecii constituite asupra unui imobil pentru garantarea rambursarii unui credit ipotecar se poate face exclusiv pe baza unui certificat emis de catre un operator autorizat care sa ateste ca, în baza de date a arhivei nu este înscrisa constituirea în garantie, în favoarea unui tert, a dreptului de ipoteca asupra imobilului respectiv.

(7) Constituirea în garantie a creantelor si drepturilor accesorii aferente fiecarui credit ipotecar din portofoliu, în favoarea detinatorilor de obligatiuni ipotecare, trebuie notificata de catre emitent ori de catre agent, beneficiarului de credit ipotecar, în calitate de debitor cedat, cel mai târziu în termen de 7 zile de la data realizarii garantiei asupra portofoliului.

Art. 24. – (1) Detinatorii de obligatiuni ipotecare din aceeasi emisiune se pot întruni în adunarea generala, pentru a delibera asupra intereselor lor, ori de câte ori este necesar a se lua o hotarâre în legatura cu:

a) revocarea agentului si numirea unui nou agent, cu conditia validarii acestuia de catre autoritatile competente;

b) declararea emisiunii de obligatiuni ca fiind exigibila anticipat în cazul în care agentul constata, iar Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare certifica, la solicitarea agentului, o încalcare de catre emitent a obligatiilor fata de detinatorii de obligatiuni, daca aceasta nu a fost remediata în termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. e);

c) transferul portofoliului spre administrare de la emitent catre o terta persoana autorizata potrivit legii, atunci când emitentul se afla în situatia prevazuta la lit. b) sau daca împotriva acestuia s-a deschis procedura de faliment;

d) alte aspecte necesare protectiei investitorilor în obligatiuni ipotecare ale emitentului.

(2) În cadrul adunarii generale, detinatorii de obligatiuni ipotecare nu pot fi reprezentati de catre actionarii, administratorii, cenzorii sau functionarii emitentului. Agentul nu poate vota, în baza obligatiunilor ipotecare pe care le detine ori în calitate de mandatar al altor detinatori de obligatiuni, asupra problemei prevazute la alin. (1) lit. a).

(3) Sedinta adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare va fi prezidata de catre agent asistat de catre unul pâna la trei secretari, alesi dintre detinatorii de obligatiuni ipotecare prezenti, care vor verifica lista de prezenta a detinatorilor, indicând cota reprezentata de fiecare din valoarea emisiunii.

(4) Votul detinatorilor de obligatiuni ipotecare poate fi exprimat si prin corespondenta.

Art. 25. – Adunarea generala se convoaca pe cheltuiala emitentului, la cererea unui numar de detinatori de obligatiuni ipotecare, reprezentând cel putin 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva sau la cererea agentului.

Art. 26. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este necesara prezenta unui numar de detinatori care sa reprezinte cel putin 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva, iar hotarârile sa fie luate de detinatori, reprezentând 50% din numarul total al detinatorilor de obligatiuni din emisiunea respectiva prezenti la adunare.

(2) Daca adunarea generala nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va întruni dupa o a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi procentul din numarul total al obligatiunilor ipotecare reprezentate de detinatorii de obligatiuni prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru adoptarea hotarârilor privind declararea emisiunii de obligatiuni ipotecare ca fiind scadenta anticipat ori transferul dreptului de administrare a portofoliului de la emitent catre o terta persoana în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) este necesar votul afirmativ al detinatorilor de obligatiuni ipotecare reprezentând 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva, indiferent de procentul reprezentat de detinatorii care au votat împotriva.

Art. 27. – Hotarârile adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare se aduc la cunostinta emitentului în termen de cel mult 2 zile de la adoptarea lor.

Art. 28. – Dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor, reprezentarea si votarea, obligativitatea hotarârilor adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni si atacarea acestora în justitie se aplica în mod corespunzator organizarii si procesului decizional al adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare.

 

Capitolul VII

Prevederi speciale privind dizolvarea si lichidarea emitentului

Art. 29. – Pe durata împrumutului obligatar contractat conform prezentei legi, adunarea generala a actionarilor emitentului nu poate hotarî dizolvarea acestuia daca anterior luarii acestei hotarâri emitentul nu a transferat portofoliul si obligatiile asumate fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare garantati cu respectivul portofoliu catre un alt emitent autorizat, în conditiile prevazute la art.26 alin.(3) si cu aprobarea prealabila a Bancii Nationale a României.

 

Capitolul VIII

Prevederi speciale privind falimentul emitentilor

Art. 30. – În cazul în care împotriva emitentului este deschisa procedura falimentului, organele de aplicare a acesteia vor urmari realizarea efectiva în integralitate a drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare asupra portofoliului afectat emisiunii, în conditiile prezentei legi.

Art. 31. – (1) Pâna la satisfacerea tuturor obligatiilor ce-i incumba emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, în baza prezentei legi si a prospectului, portofoliile de credite ipotecare afectate emisiunilor de obligatiuni ipotecare nu pot face obiectul realizarii prin vânzare în cursul procedurii de lichidare a bunurilor din averea emitentului. Contractele de vânzare-cumparare încheiate cu nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absoluta.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), unul sau mai multe portofolii de credite ipotecare pot fi incluse într-o tranzactie având ca obiect cumpararea de active si asumarea de pasive de catre un tert, cu conditia întrunirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

a) cel mai recent raport lunar prevazut la art. 5 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004, privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, aprobat de judecatorul sindic, sa prevada sursele si angajamentul de plata, în integralitate, prealabil si independent de vânzarea portofoliului în cauza, a tuturor obligatiilor emitentului fata de toti detinatorii de obligatiuni ipotecare ale emitentului, recalculate la zi;

b) adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni din fiecare emisiune sa aprobe realizarea în avans a drepturilor de creanta împotriva emitentului, în conditiile prevazute în raportul lichidatorului, dupa caz, cu numarul de voturi prevazut la art. 26 alin. (3).

Art. 32. – Creantele detinatorilor de obligatiuni ipotecare dau dreptul acestora de a participa la dezbateri, fara drept de vot, în cadrul adunarii creditorilor emitentului. În acest scop, ca si în raporturile cu lichidatorul, detinatorii de obligatiuni sunt reprezentati de catre agent, care îsi va exercita mandatul în conformitate cu deciziile adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni.

Art. 33. – (1) Ori de câte ori conditiile prevazute la art. 31 alin. (2) nu sunt îndeplinite, detinatorii de obligatiuni ipotecare sunt îndreptatiti sa primeasca sumele ce li se cuvin, în cuantumul si la termenele prevazute în prospect. Dispozitiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 nu se aplica în privinta dobânzilor care, potrivit graficului din prospectul de emisiune, devin scadente dupa data deschiderii procedurii falimentului.

(2) În scopul prevazut la alin. (1), administrarea portofoliului va continua pe parcursul procedurii falimentului si independent de aceasta, pâna la data realizarii tuturor creantelor aferente creditelor ipotecare din portofoliul respectiv. Pentru administrarea portofoliului se deschid si se utilizeaza unul sau mai multe conturi cu afectatiune speciala, distincte de conturile prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004.

(3) Dupa deschiderea procedurii falimentului, administrarea portofoliului se face, cu aprobarea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, de catre o societate de management de portofoliu abilitata în întelesul legii privind securitizarea creantelor, sa administreze portofolii de creante. Administrarea portofoliului include monitorizarea îndeplinirii obligatiilor debitorilor cedati, restructurarea creantelor, colectarea platilor efectuate de catre beneficiarii creditelor ipotecare din portofoliu, inclusiv pe calea executarii silite în numele si pe seama emitentului, si plata sumelor datorate de emitent catre detinatorii de obligatiuni ipotecare conform termenilor si conditiilor stabilite prin prospectul de emisiune, dupa achitarea serviciilor de agent si de administrare a portofoliului.

(4) Societatea de management de portofoliu de creante are dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor facute cu luarea în custodie si administrarea portofoliilor respective, potrivit hotarârii adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare si are prioritate la distributia sumelor rezultate din realizarea creantelor aferente portofoliului respectiv, prin raport cu detinatorii de obligatiuni ipotecare.

Art. 34. – În cazul în care ritmul de încasare a sumelor datorate de catre beneficiarii creditelor ipotecare din portofoliu permite satisfacerea în avans a unei parti a obligatiilor emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu acesta, acestia sunt obligati sa accepte platile în avans, cu recalcularea corespunzatoare a drepturilor lor.

Art. 35. – (1) Orice sume generate de portofoliul de credite ipotecare, aferent unei emisiuni dupa acoperirea integrala a drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva, vor fi depuse de catre societatea de management de portofoliu într-un cont special, deschis pe numele lichidatorului, si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

a) detinatorilor de obligatiuni ipotecare din alte emisiuni, proportional, în situatia în care creantele acestora nu au fost integral satisfacute prin realizarea drepturilor decurgând din portofoliile afectate respectivelor emisiuni;

b) creditorilor ale caror creante nu au fost acoperite integral la închiderea provizorie a procedurii falimentului, în ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004.

(2) Distributia sumelor prevazute la alin. (1) se face de catre lichidator numai dupa ce acesta constata epuizata activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare afectate garantarii obligatiunilor ipotecare ale emitentului, prin raportul supus aprobarii judecatorului sindic.

(3) În situatia în care procedura falimentului se finalizeaza mai înainte de a se fi epuizat activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare garantând emisiuni de obligatiuni ipotecare ale emitentului, lichidatorul întocmeste un raport de închidere provizorie, pe baza caruia tribunalul pronunta o hotarâre de închidere provizorie, cu indicarea expresa a titularilor si a cuantumului creantelor neacoperite.

(4) Pentru titularii creantelor indicate în hotarârea de închidere provizorie a procedurii falimentului, termenul legal de prescriptie în care acestia pot solicita sumele ce le revin potrivit alin. (1) lit. b) se întrerupe pâna la notificarea acestora cu privire la existenta unor sume ramase nedistribuite dupa acoperirea creantelor prevazute la alin. (1) lit. a).

 

Capitolul IX

Prevederi speciale privind executarea silita

Art. 36. – (1) Executarea silita asupra unui portofoliu poate fi initiata doar de catre detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv, în conditiile art. 24 alin. (1) lit. b).

(2) Executarea silita în conditiile alin. (1) poate fi initiata împotriva portofoliului de creante în integralitatea sa, ca universalitate.

(3) Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit urmatoarei ordini de preferinta:

a) creantele reprezentând cheltuieli de orice fel facute cu urmarirea si administrarea portofoliului supus executarii;

b) creantele rezultând din detinerea obligatiunilor ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul supus executarii;

c) alte categorii de creditori, în ordinea stabilita de lege.

 

Capitolul X

Contraventii si sanctiuni

Art. 37. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte :

a) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1), daca utilizarea sintagmei „obligatiuni ipotecare" s-a facut în prospectul de emisiune sau în orice material de informare în scris ori pe cale audio-vizuala a potentialilor investitori cu privire la caracteristicile unor valori mobiliare emise sau în curs de a fi emise;

b) încalcarea conditiilor prevazute în autorizatie, în cazul activitatilor si operatiunilor pentru care prezenta lege impune autorizarea;

c) nerespectarea de catre emitent a conditiilor privind structurarea portofoliilor prevazute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 7;

d) tinerea incorecta de catre emitenti a registrului de evidenta interna.

(2) Savârsirea faptelor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON);

b) urmatoarele sanctiuni complementare:

1. retragerea autorizatiei;

2. interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoane fizice ori juridice, a ocuparii unor functii ori a desfasurarii unor activitati si servicii prevazute de prezenta lege.

(3) Sanctiunile prevazute la alin.(2) lit. b) pct.1 si 2 se aplica numai cu luarea masurilor necesare protectiei detinatorilor de obligatiuni ipotecare.

(4) Savârsirea faptelor prevazute la alin.(1) lit.a) si b) se constata si se sanctioneaza de catre organele abilitate si cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute în Legea nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Savârsirea faptelor prevazute la alin.(1) lit.b) – d) se constata si se sanctioneaza de catre persoanele împuternicite în acest scop de catre Banca Nationala a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicata.

(6) Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pot emite norme comune cu privire la constatarea si sanctionarea savârsirii faptelor prevazute la alin. (1), în conformitate cu prevederile alin.(2) – (5).

(7) Prevederile privind contraventiile si sanctiunile se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura în care acestea nu contravin prezentului capitol.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin.(7), procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

 

Capitolul XI

Dispozitii finale

Art. 38. – Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor emite norme comune, precum si regulamentele prevazute în prezenta lege, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 39. – Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

                       PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                               ADRIAN NĂSTASE

 

                           PREŞEDINTELE SENATULUI

                              NICOLAE VĂCĂROIU