MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

INSTRUCŢIUNI

privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă

 

 

În temeiul art.15 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr.298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.482 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

Ministrul justiţiei emite următoarele instrucţiuni:

 

          ART.1

(1) Pentru obţinerea punctajului necesar autorizării ca operator de arhivă solicitanţii trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de prezentele instrucţiuni.

(2) Punctajul maxim corespunzător criteriilor de autorizare este de 100 de puncte.

(3) Autorizaţia va fi acordată fiecărui solicitant care obţine minimum 90 de puncte.

(4) În vederea desfăşurării activităţii de operare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare solicitanţii vor face dovada faptului că actul constitutiv sau, după caz, autorizaţia de funcţionare menţionează activitatea de înregistrare a avizelor de garanţie în arhivă.

ART.2

Criteriile care stau la baza acordării punctajului sunt următoarele:

 

A. Existenţa unor resurse financiare suficiente pentru desfăşurarea activităţii de operator - 30 de puncte

 

1. Solicitantul va prezenta ultima situaţie financiară anuală, vizată de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Situaţia trebuie să evidenţieze îndeplinirea de către acesta a tuturor obligaţiilor de plată exigibile.

2. Solicitantul va prezenta autorităţii de supraveghere, sub forma unor formulare-tip eliberate de organele competente, certificatul de cazier fiscal, eliberat de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi certificate privind plata obligaţiilor bugetare exigibile.

3. Solicitantul va anexa la cererea de autorizare ca operator de arhivă documente eliberate ori certificate de instituţiile publice competente, din care să rezulte că dispune de personalul strict necesar activităţii de operare a arhivei. Este îndeplinită această condiţie dacă solicitantul dispune la fiecare birou teritorial de serviciile a cel puţin 2 salariaţi, dintre care unul cu studii superioare în domeniul juridic, angajat de cel puţin un an pe o funcţie de specialitate juridică în raport cu data depunerii cererii de autorizare.

4. De asemenea, solicitantul va anexa la cererea de autorizare documentele din care să rezulte că are în proprietate echipamentul tehnic minim necesar desfaşurării activităţii de operator de arhivă, şi anume cel puţin doua calculatoare conectate la Internet, cel puţin o imprimantă compatibilă cu calculatoarele din dotare, telefon şi fax, la toate birourile teritoriale pe care le va deschide.

5. În cazul persoanelor care exercită profesii liberale, condiţia existenţei cel putin a unui salariat cu studii superioare în domeniul juridic, angajat de cel puţin un an pe o funcţie de specialitate juridică, prevazută la pct.3, este îndeplinită şi în situaţia în care persoanele nominalizate au calitatea de titular sau colaborator în forma de exercitare a profesiei liberale respective.

 

B. Numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanţie în vederea înscrierii în arhivă - maximum 25 de puncte

 

1. Acest criteriu are în vedere numărul de birouri de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie, pe care solicitantul se angajează să le deschidă în raza teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti.

2. În situaţia în care solicitantul înţelege să desfăşoare activitatea de înscriere a avizelor cu împuternicirea unor agenţi, acesta va prezenta autoritaţii de supraveghere documentele care atestă existenţa raporturilor juridice dintre el şi persoanele ce vor avea calitatea de agent împuternicit.

3. În situatia în care activitatea solicitantului urmează a se desfaşura şi prin intermediul agenţilor împuterniciţi, cel puţin jumătate din numărul total al birourilor teritoriale trebuie sa fie deservită cu mijloace de producţie şi salariaţii proprii ai solicitantului autorizaţiei.

4. Birourile de înscriere în arhiva deservite cu mijloace de producţie şi salariaţii proprii ai solicitantului autorizaţiei trebuie să fie astfel situate încât solicitantul să aibă capacitatea de a acoperi teritorial minimum 5 judeţe, prin deschiderea pe raza fiecărui judeţ cel puţin a unui birou teritorial.

5. Solicitanţii trebuie să dovedească existenţa în proprietatea sau în folosinţa lor şi a agenţilor acestora a unor sedii corespunzătoare în care se va desfăşura activitatea de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie, iar în cazul celor situate în clădiri cu mai multe apartamente, faptul că sediile nu au, în fapt, destinaţia de locuinţă.

6. Pentru birourile teritoriale proprii, precum şi pentru cele deschise prin împuternicirea unor agenţi, solicitantul va prezenta dovada înscrierii acestora în registrele de înmatriculare corespunzătoare, ca sedii principale ori secundare.

7. Se va acorda câte un punct pentru fiecare birou teritorial deschis.

 

C. Existenţa unei poliţe de asigurare sau a garanţiei oferite pentru răspundere profesională, superioară nivelului minim obligatoriu prevăzut de art.20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată şi modificată prin Legea nr.298/2002, cu modificările ulterioare - 10 puncte

 

D. Capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi - 10 puncte

 

1. Solicitanţii vor face dovada că pentru fiecare birou teritorial pe care se angajează să îl deschidă deţin, cel puţin pentru conducătorul biroului teritorial respectiv, semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. În acest sens solicitanţii vor anexa o declaraţie pe propria răspundere, urmând ca ulterior, la cererea autorităţii de supraveghere, să transmită documente de test semnate electronic.

2. Pentru fiecare birou teritorial solicitantul trebuie să deţină o unitate suplimentară de stocare de date pe mediu optic sau magnetic ori să dispună de o soluţie de stocare în reţea amplasată la sediul central al acestuia. Dovada drepturilor solicitantului cu privire la aceste echipamente se face prin anexarea documentelor de plată corespunzătoare.

 

E. Notorietatea şi reputaţia solicitantului - 25 de puncte

 

Pentru acordarea punctajului aferent acestui criteriu solicitantul trebuie să beneficieze de o certă notorietate pe plan naţional, precum şi de un bun renume.

ART.3

Condiţiile de autorizare referitoare la numărul minim de birouri teritoriale şi existenţa în proprietate sau în folosinţă a unor sedii corespunzătoare, prevăzute la art.2 lit.B, se consideră îndeplinite, în cazul în care solicitantul autorizaţiei este o organizaţie profesională, şi în măsura în care activitatea de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie este realizată de către membrii organizaţiei respective, dupa cum urmează:

a) acoperirea teritorială minimă cu birouri teritoriale se raportează la membrii organizaţiei profesionale care vor efectua înscrieri;

b) condiţia numărului minim de birouri ale organizaţiei profesionale, deservite prin mijloace de producţie şi salariaţi proprii, nu este obligatorie;

c) membrii organizaţiei profesionale se află în evidenţa unei instituţii publice sau de utilitate publică şi desfăşoară o activitate de utilitate sau interes public, în condiţiile legii.

ART.4

Furnizarea cu intenţie a unor date nereale cu privire la criteriile de autorizare atrage revocarea autorizaţiei de operator, chiar dacă solicitantul ar fi îndeplinit numărul de puncte necesar autorizării ca operator de arhivă şi fără acordarea punctajului aferent criteriilor cu privire la care solicitantul a furnizat informaţiile nereale.

ART.5

Direcţia Publicitate Mobiliară, Imobiliară şi Notari Publici va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucţiuni.

ART.6

(1) Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogă Instrucţiunile ministrului justiţiei nr.1.235/C/2001 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.332 din 21 iunie 2001.

 

 

Ministrul justiţiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucureşti, 28 octombrie 2003

Nr.3.128/C